Historie

Základy výtvarného spolku Amag v Náchodě byly položeny již v roce 1948. V tomto roce se rozhodlo několik náchodských výtvarníků založit výtvarný kroužek pod názvem Kruh výtvarníků. První ustavující schůzka se konala dne 27. 2. 1948. Výtvarný kroužek byl tehdy organizován pod závodním výborem ROH Východočeských bavlnářských závodů v Náchodě.

Smyslem založení spolku bylo rozšířit a prohloubit zájem o výtvarné umění a estetickou výchovu.

V kroužku se osvědčil přístup, který vycházel z metodiky založené na individuálním přístupu k tvorbě jednotlivých členů s přihlédnutím k možnému a chtěnému směru jeho zájmu a tvůrčímu rozvoji. Těm členům kroužku, kteří v sobě přinesli svůj naivně realistický výtvarný názor, byl směr jejich tvorby v tomto pojetí podporován. Pokud měl člen kroužku úmysl pochopit a poznat strukturu moderního pojetí, byla mu rovněž dána široká možnost uplatnit se v této tvorbě.

Uměleckým vedoucím se v roce založení kroužku stal prof. Jiří Votýpka a školení o sochařství a modelování vedl sochař Jindřich Roubíček. Nejdéle od roku 1951 až do roku 1972 vedl kolektiv prof. Bohumír Španiel. V roce 1975 byl získán jako lektor ak. malíř Josef Ducháč a později od roku 1980 se ujal kolektivu ak. malíř Ivo Švorčík, který vedl kroužek až do roku 1990.

Nelze opomenout záslužnou činnost předsedů Kruhu výtvarníků, kterými byli postupně Alois Hornych 1948 – 1955, Jiří Kaufman 1955 – 1972, Jaroslav Kolaja 1972 – 2001. Starali se o věci organizační, finanční, materiálové a úzce spolupracovali se zřizovatelem tehdy Bavlnářskými závody a později s národním podnikem Tepna Náchod.
V mezidobí 2001 – 2015 předseda nebyl (- transformace z Kruhu na AMAG).
Až v období 2015 – 2023 se předsednictví ujal Milan Jícha jakožto první předseda zapsaného spolku (AMAG z.s.).

Kruh výtvarníků v Náchodě měl několik vyhraněných osobností. Vzpomeňme na některé. V naivně realistickém pojetí malby vynikali A. Hornycha a J. Nechutná. J. Červinka, K. Krmášek, K. Šafář, L. Drtina se zabývali impresivním realismem. K imaginativní malbě měla sklon B. Kaufmanová-Mazánková. Řada členů se vyjadřovala malířskou expresí nebo konstruktivismem jako například J. Fiedler, M. Bílek, J. Kaufman, J. Suk nebo J. Ficek.

Velmi výstižně hodnotí léta svého působení v Kruhu výtvarníků profesor Bohumír Španiel. V katalogu vydaného u příležitosti 25 let trvání výtvarného kroužku čteme, cituji:

„Tvořili jsme z představy, hledali kompozici a objevovali svět linií, tvarů, barev, hmoty a struktury. Sta kreseb, grafik, obrazů uchovávají naše představy, prožitky. Navštívili jsme řady výstav, pořádali jsme výstavy a různé další akce, zanechali jsme v této činnosti hodně času ale i kus srdce. Odnesli jsme si nezapomenutelné dojmy, zážitky a vzpomínky. Poznávali jsme tak plněji svět, skutečnost, její proměnlivou krásu. Zůstala nám trvalá a věčná radost z tvorby, z malého obrázku či kresby.“

Výtvarný spolek Amag v Náchodě navazuje svoji činností na Kruh výtvarníků, který zanikl po rozpuštění Spojeného závodního klubu Tepna, dříve Bavlnářský podnik, v roce 1990. Po tomto roce byl atelier přestěhován do soukromí. Zůstalo zdravé jádro bývalého kroužku a na začátku roku 1991 byl ustanoven výtvarný spolek Amag se sídlem v Náchodě ul. Komenského 235. V roce 2004 jsme našli prostory a to díky podpoře ze strany SG klubu v Náchodě. Bez podpory by naše spolková činnost nebyla tak rozmanitá. Není proto možné opomenout partnery a sponzory, kteří v minulosti přispívali k rozvoji spolku, vytvářeli nám prostor pro realizaci a podíleli se tak na jeho fungování. Byla to především společnost Prima sezona v Náchodě, která nám bezplatně propůjčovala klubovnu k pořádání pravidelných schůzek, dále pak Jiráskovo gymnázium zapůjčovalo své výtvarné ateliéry. Regionální muzeum v Náchodě nám též do nedávné doby propůjčovalo výstavní síň. V současné době jsme navázali spolupráci s Městskou knihovnou v Náchodě, a pořádáme zde členské výstavy a samostatné výstavy našich členů. Též si velice vážíme kladného přístupu Města Náchoda, pana starosty Jana Birke a celé rady Města k našemu spolku AMAG.

Počátkem roku 2015 se členové rozhodli na ustavující schůzi založit Spolek AMAG, zapsaný spolek v Náchodě, který je právnickou osobou a je založen na dobrovolnosti v souladu s právními předpisy. Jako prvním předsedou spolku se stal Milan Jícha. Díky představitelům města Náchoda se nám podařilo najít vhodné prostory pro sídlo ateliéru. Společně jsme tedy vytvořili podmínky pro svobodnou výtvarnou tvorbu svých členů a aktivit: pořádání výstav, pořádání výtvarných kurzů, kresba, malba a grafika v ateliéru, plenérové malování, návštěvy výstav a jiné aktivity.

Výstavní činnost výtvarného spolku v posledních letech je velmi bohatá. Každoročně pořádáme členské výstavy v Městské knihovně v Náchodě, studijní a ateliérové práce vystavujeme ve studovně jednou až dvakrát do roka.

Kolektivní výstavy rok 2016:

Hradec Králové, AC Klub,
Náchod, MK Náchod,
Česká Skalice, Galerie Fortna, SVČ Bájo,
Hradec Králové, AC Klub,
Velké Poříčí, Galerie 102,
Kolektivní výstavy rok 2017:
Česká Skalice, Galerie Fortna, SVČ Bájo,
Police nad Metují, Pellyho domy CKVS,
Lázně Bělohrad, Památník K. V. Raise – výstavní síň,
Hradec Králové, Náplavka café.

Mimo těchto výstav si členové organizují sami své výstavy na různých místech naší republiky a někteří jsou ještě organizování v jiných výtvarných spolcích a seskupeních, se kterými též vystavují.

V současné době spolek sdružuje 28 členů.


Použitá literatura:

  • Katalog výstavy 20 let výtvarného kroužku SZ ROH Tepna Náchod,19.výstava,Malá galerie ZK Tepna  od 27. 4. do 26. 5. 1968
  • Katalog 25 let trvání výtvarného kroužku Tepna klubu v Náchodě, vydáno v roce 1973, typografická úprava Oldřich Hlavsa, Praha
  • Katalog 35 let trvání výtvarného kroužku SZK Tepna v Náchodě, vydáno v roce 1983 vydal SZK ROH v Náchodě, pov. ONV p. č. 154-83, typografická úprava Zdeněk Petira.
  • Katalog 45 let od vzniku Kruhu výtvarníků v Náchodě-soupis vystavujících, hala Okresní knihovny v Náchodě, od 25. 5. do 3. 6. 1993, sestavil Milan Jícha, vydal Amag, nákladem vlastním.
  • Noviny Náchodska vydání ze dne 10. října 1998 str. 17, článek „Výstava si připomněla již 50 výročí založení výtvarného kroužku ZK Tepna v  Náchodě““pod značkou hrt.
  • Katalog výstavy 60 let trvání Kruhu výtvarníků později AMAGu v Náchodě pod názvem Setkání, od 14. 5. do 7. 6. 2008 výstavní síň a salonek Regionálního muzea v Náchodě, vydáno v roce 2008, vydal Amag za finančního přispění Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, příprava výstavy a katalogu Milan Jícha, Milan Krynek, Miroslav Lazar, Texty: prof. Bohumír Španiel a Milan Jícha, litografie a grafika Creoshop-Martin Balcar, Tisk Richard Polonček, náklad 800 ks.

Více informací na našem webu www.amag.cz

Únor 2018
AMAG – ateliér malířů a grafiků, zapsaný spolek se sídlem v Náchodě,
Registrace: Krajský soud v Hradci Králové, 20. 3. 2015, oddíl L, vložka 10024.